HPRO đồng hành cùng sự kiện “KIẾN TRÚC SƯ HÀ NỘI với HÀ NỘI”